BLOOM V3

 

Bloom’s Taxonomy Indicator v3 ini dibina oleh Hj Mohamed Nadzri bin Mohd Yusoff, Ketua Pusat Pengajian Perkhidmatan Diagnostik, Fakulti Sains Kesihatan di UITM Puncak Alam.

Bloom’s Taxonomy Indicator v3 boleh digunakan untuk menyenaraikan Aras Bloom yang berkenaan dengan sesuatu action verb dalam tugasan/ soalan. Ia juga akan menyenaraikan kaedah pentaksiran yang sesuai dengan action verb tersebut. Ia menyenaraikan dengan jelas taksonomi pembelajaran yang merangkumi aspek berikut:

  • Kognitif (6 aras)
  • Afektif (5 aras)
  • Psikomotor (7 aras)

Bloom’s Taxonomy Indicator v3 ini telah diberi kebenaran khas oleh Hj Mohamed Nadzri bin Mohd Yusoff untuk dirujuk dan digunakan oleh warga pendidikan IPGKIK dalam usaha merealisasikan Outcome Based Education (OBE) yang dinyatakan dalam COPPA.

Sila klik imej di atas untuk muat turun sistem yang dimaksudkan.

blooms_ver3