KBAT dalam Huraian Kurikulum

Di dalam setiap huraian kurikulum, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan  secara eksplisit supaya guru dapat mentafsir kurikulum semasa proses   pengajaran dan pembelajaran dijalankan.  Kepentingan KBAT adalah untuk merangsang pemikiran yang lebih berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.   Selain itu, KBAT berupaya memberi pengajaran secara berfokus dengan menumpukan pencapaian terhadap empat tahap pemikiran seperti berikut;

Tahap pemikiran   Tahap pemikiran Penerangan
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi
Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif

 

Pelaksanaan KBAT secara terancang juga dapat meningkatkan keupayaan murid untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Antara lain maksud kemahiran tersebut adalah seperti berikut;

  • Kemahiran berfikir kritis – merujuk kepada  kebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
  • Kemahiran berfikir kreatif – guru perlu lebih kreatif serta boleh membentuk kemampuan murid untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman.
  • Kemahiran menaakul – membimbing pelajar menjana  keupayaan individu membuat pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
  • Strategi berfikir – melatih murid cara berfikir yang berstruktur dan berfokus untuk menyelesaikan masalah.

Sepanjang IPGKIK menjadi Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir, KBAT telah menjadi indikator kemenjadian seorang bakal guru.  Siswa guru dilatih dan dibimbing agar dapat mengaplikasi kepelbagaian aktiviti dalam bilik darjah seperti aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. A dalah menjadi harapan, usaha PKKB IPGKIK  dapat melatih guru dan murid perlu mengaplikasi kemahiran ini dan menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. (Disusun oleh Hazimah_jtp)